Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do konkursu z pulą 120 mln zł na projekty BHP

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zwrócił się do płatników składek z propozycją udziału w konkursie. Celem konkursu jest wybór projektów, które będą miały na celu utrzymanie zdolności pracowników do pracy przez cały okres ich aktywności zawodowej. Projekty te mają być realizowane w 2025 roku. Zgodnie z informacją przekazaną przez ZUS, zainteresowani mogą składać wnioski o dofinansowanie od 26 lutego 2024 roku.

Zakład przeznaczył na ten cel fundusze w wysokości 120 milionów złotych. Te środki mają służyć finansowaniu projektów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Chodzi o te, które wpłyną na podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracowników oraz ograniczenie ryzyka wystąpienia wypadków lub chorób zawodowych.

Informacje na temat konkursu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. Jak wynika z treści ogłoszenia, wszyscy płatnicy składek są uprawnieni do udziału w konkursie. Są jednak pewne kryteria, które muszą spełnić, aby móc ubiegać się o dofinansowanie. Po pierwsze, nie mogą zalegać ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz z opłatami podatkowymi. Po drugie, nie mogą znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, być w toku likwidacji, postępowania upadłościowego czy układowego z wierzycielem. Wreszcie, nie mogą ubiegać się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania oraz przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego zostali zobowiązani.