Komu przysługuje zasiłek celowy, a na co może być przeznaczony?

Zasiłek celowy jest formą wsparcia finansowego, które jest oferowane przez Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Jego celem jest wspomaganie osób ubogich w realizacji swoich podstawowych potrzeb życiowych. Jakie są kryteria otrzymania tej pomocy? Co można sfinansować z tych funduszy i gdzie skierować zgłoszenie o pomoc? Oto wszystko, co powinniście wiedzieć.

Zasiłek celowy ma na celu pomóc osobom, które mają trudności z pokryciem kosztów niezbędnych do utrzymania siebie i rodziny. Kryterium dochodowe decyduje o uprawnieniach do tego wsparcia. Jeżeli chodzi o konkretne kwoty, osoba samotnie prowadząca gospodarstwo domowe musi zarabiać mniej niż 776 zł, natomiast dla rodziny wieloosobowej próg dochodów wynosi 600 zł. W pewnych sytuacjach, szczegółowo uzasadnionych, możliwe jest udzielenie wsparcia nawet gdy dochód jest wyższy. W takim przypadku udzielane jest specjalne wsparcie, które może wymagać zwrotu części lub całości środków albo może być bezzwrotne.

Bezdomni oraz ci, którzy nie mają żadnych dochodów i nie mogą skorzystać ze świadczeń zdrowotnych, mogą również ubiegać się o zasiłek celowy. Wsparcie jest dostępne także dla rodziny lub osób, które poniosły straty w wyniku niespodziewanego wydarzenia, katastrofy naturalnej czy ekologicznej.

Zasiłek celowy może być wykorzystany do pokrycia części lub całości takich kosztów jak: wyżywienie, leki i opieka medyczna, ogrzewanie i paliwo, ubrania i niezbędne przedmioty domowego użytku, remonty i naprawy mieszkania, a także na pokrycie kosztów pogrzebu. W przypadku osób bezdomnych i bez dochodów środki te często są przeznaczane na sfinansowanie opieki zdrowotnej.