W roku 2024 świadczenie urlopowe dla nauczyciela wynosi 2417,14 zł brutto

Nauczyciel, który pracuje przez cały rok szkolny na pełen etat, ma prawo do świadczenia urlopowego w wysokości 2417,14 zł brutto w roku 2024. Wartość te stanowi jednocześnie odpis zebrany na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), którego podstawą do obliczenia jest suma 6445,71 zł.

Zgodnie z art. 53 ust. 1a ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r., corocznie dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli. Kwota ta jest ustalana na podstawie iloczynu przewidywanej średniej liczby nauczycieli zatrudnionych w danym roku kalendarzowym (zarówno na pełnym, jak i niepełnym wymiarze czasu pracy) oraz 110% kwoty bazowej obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku. Ta liczba jest następnie korygowana na koniec roku w oparciu o rzeczywistą średnią liczbę zatrudnionych nauczycieli.

Świadczenie urlopowe, które pochodzi z odpisu na ZFŚS, jest wypłacane nauczycielom do końca sierpnia każdego roku, a jego wysokość jest proporcjonalna do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. W praktyce oznacza to, że świadczenie urlopowe w roku 2024 zostanie wypłacone najpóźniej do 31 sierpnia, jeszcze przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego 2024/2025.

Choć świadczenie urlopowe jest finansowane ze środków ZFŚS, nie jest zależne od sytuacji życiowej czy materialnej nauczyciela. Nie ma ono charakteru socjalnego i należy się wszystkim nauczycielom w jednakowej wysokości, bez względu na ich indywidualne warunki – zarówno materialne, jak i rodzinne.