Podniesienie kwoty świadczeń z funduszu alimentacyjnego do 1000 zł planowane na 2025 rok

Międzyresortowy projekt zmian w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przewiduje podwyżkę świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zgodnie z propozycją, kwota ta wzrośnie z obecnych 500 zł do 1000 zł. Niestety, wprowadzenie tych zmian prawdopodobnie nastąpi dopiero od pierwszego dnia stycznia 2025 roku.

Podwyżka o 500 zł to duże zwiększenie limitu, który od roku 2008 pozostawał bez zmian. Zmiana ta pozwoli na przyznanie maksymalnej kwoty świadczenia wynoszącej 1000 zł miesięcznie. Przyjęcie tego projektu przez Radę Ministrów jest planowane na trzeci kwartał 2024 roku.

W ramach zmian może zostać też skorygowane kryterium dochodowe, obecnie wynoszące 1209 zł netto na osobę w rodzinie. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są przyznawane na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r., która definiuje warunki ich otrzymywania.

Polskim obywatelom i cudzoziemcom przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jeśli spełniają określone warunki. Cudzoziemcy muszą przebywać na terytorium RP na podstawie odpowiedniego zezwolenia na pobyt, a także posiadać status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Obecnie maksymalna wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 500 zł miesięcznie. Warunkiem przyznania tych świadczeń jest spełnienie kryterium dochodowego, czyli sytuacja, w której dochód rodziny per capita nie przekracza 1209 zł netto na miesiąc.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalane jest na okres świadczeniowy, czyli od 1 października do 30 września kolejnego roku kalendarzowego. Przyznanie prawa do tych świadczeń jest możliwe, jeśli osoba uprawniona do alimentów dysponuje tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd, a egzekucja alimentów okazała się bezskuteczna.

Świadczenia alimentacyjne przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18. roku życia. W przypadku kontynuacji nauki w szkole lub szkole wyższej, prawo to przysługuje do ukończenia przez nią 25. roku życia. Gdy osoba uprawniona ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenia przysługują bezterminowo.