2024 – Specjalne wsparcie finansowe dla osób z cukrzycą typu 1: Kryteria i procedura ubiegania się o środki

Osoby zmagające się z cukrzycą typu 1 mają możliwość ubiegać się o specjalne świadczenia, takie jak zasiłek pielęgnacyjny. Aktualnie, na podstawie przepisów, kwota wynosi co najmniej 200 złotych miesięcznie. Ale kto jest uprawniony do ubiegania się o ten dodatek? I jakie są wymagane kryteria, aby otrzymać ten dodatek?

Zasiłek pielęgnacyjny jest skierowany do osób z określonymi potrzebami i służy jako częściowy pokrycie kosztów, które mogą obejmować rehabilitację, opiekę osób trzecich czy zakup leków.

Kwalifikowani do otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego to wybrane grupy osób niepełnosprawnych, w tym dzieci, osoby powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (jeżeli niepełnosprawność wystąpiła przed ukończeniem 21. roku życia) oraz osoby powyżej 75. roku życia.

Cukrzyca typu 1 kwalifikuje do otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego. W chwili obecnej wartość tego świadczenia to 215,84 zł miesięcznie i jest taka sama dla wszystkich osób uprawnionych. W tym roku jednak przewiduje się podwyżkę tego zasiłku. Świadczenia chorobowe są przyznawane niezależnie od dochodu osoby w rodzinie.

Zasiłek pielęgnacyjny jest najczęściej przyznawany na czas nieokreślony. Jednakże, jeśli orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności jest wydane na określony czas, to uprawnienie do zasiłku kończy się ostatniego dnia miesiąca ważności orzeczenia.

Osoba, która już otrzymuje dodatek pielęgnacyjny, osoba przebywająca w instytucji zapewniającej całodobową opiekę bezpłatnie oraz osoba, która otrzymuje świadczenia za granicą na pokrycie kosztów opieki nad nią nie mają prawa do dodatku.

Aby ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny, potrzebne jest zaświadczenie o niepełnosprawności. Wniosek o takie zaświadczenie powinien być złożony w odpowiedniej jednostce orzekającej o niepełnosprawności, zazwyczaj jest to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Dodatkowo, osoby z cukrzycą typu 1 mają również prawo do innych korzyści, takich jak prawa pracownicze, świadczenia z pomocy społecznej, dofinansowania na turnusy rehabilitacyjne oraz wsparcie finansowe na zakup sprzętu medycznego.

Jeśli orzeczenie o niepełnosprawności zostało wystawione i wniosek o zasiłek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od tej daty, zasiłek będzie przyznany wstecznie od miesiąca, w którym złożono wniosek o orzeczenie. Jeśli wniosek o zasiłek zostanie złożony po upływie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności, zasiłek będzie przyznany począwszy od miesiąca złożenia wniosku o zasiłek.