Prosty sposób na podwyższenie emerytury: składanie wniosku do ZUS

Dla wielu seniorów, emerytura stanowi główne, a często i jedyne, źródło utrzymania. Z tego względu, im wyższe jest to świadczenie, tym lepszy poziom życia mogą sobie zapewnić. Istnieje jednak opcja ponownego przeliczenia emerytury, która umożliwia zwiększenie jej wartości. Kto może skorzystać z tej możliwości?

Ponowne przeliczenie emerytur to procedura, która może w rezultacie przynieść każdemu seniorowi znacznie wyższe świadczenie. Przy czym warto zaznaczyć, że ZUS nie ma prawa do obniżania bieżącego świadczenia, co oznacza, że najgorszym możliwym scenariuszem dla osoby składającej wniosek jest jego odrzucenie. Niemniej jednak nie wszyscy mają szansę na korzystanie z takiego przeliczenia – jakie są więc warunki uprawniające do tego?

Do grupy osób uprawnionych do ponownego przeliczenia emerytury należą te, które mają prawo do świadczeń emerytalno-rentowych i które spełniają następujące kryteria:

  • Nie miały wszystkich dokumentów potwierdzających okresy ubezpieczenia w momencie składania wniosku, ale obecnie je posiada i mogą udowodnić zarobki uzyskane przed emeryturą lub po jej rozpoczęciu
  • Obecnie są w stanie udokumentować zarobki z okresu przed emeryturą lub zarobki uzyskane po jej rozpoczęciu
  • Po przyznaniu świadczenia kontynuowały pracę lub opłacały składki społeczne

Osoby, które otrzymały emeryturę na nowych zasadach, mają również możliwość przeliczenia jej ponownie, jeżeli po otrzymaniu tego świadczenia nadal pracowały, były objęte ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym z innego tytułu, lub uzyskały nowe źródła dochodu wpływające na obecny stan kapitału początkowego.

Podobna sytuacja dotyczy kobiet płacących składki do OFE, które przeszły na emeryturę przed 1 października 2017 roku i obecnie ukończyły 65 lat, ale jeszcze nie osiągnęły podwyższonego wieku emerytalnego ustalonego dla mężczyzn. W takim przypadku mogą one albo złożyć wniosek o ponowne przeliczenie, albo poczekać do momentu ukończenia 67 roku życia – wtedy ZUS automatycznie dokona ponownego przeliczenia ich emerytury.

Opcja ta może być również korzystna dla kobiet, które przed rokiem 1999 wychowywały dzieci – w ich przypadku do kapitału początkowego może zostać dodane maksymalnie 6 lat opieki.

Aby złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury, trzeba wypełnić formularz ERPO dostępny na stronie internetowej ZUS (lub w innej placówce tej instytucji) i dołączyć do niego dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz wysokość zarobków. Wniosek taki można złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub przesłać go pocztą do odpowiedniej placówki ZUS. Na decyzję ZUS ma się czekać 30 dni.

Sam proces ponownego przeliczenia emerytury polega na podzieleniu składek zgromadzonych na koncie po rozpoczęciu pobierania świadczenia, przez średnie dalsze trwanie życia ustalone w dniu złożenia wniosku o przeliczenie. Ważne jest, że ZUS bierze pod uwagę tylko te składki, które były zapisywane na koncie emeryta od momentu pierwszego pobrania emerytury do miesiąca, w którym został złożony wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia.