Nauczyciele otrzymują 2417,14 zł świadczenia urlopowego do końca sierpnia 2024 roku

Rok 2024 przynosi nauczycielom, którzy pracowali przez cały rok szkolny w pełnym etacie, świadczenie urlopowe o wartości 2.417,14 zł. Jest to kwota brutto, która wynika z corocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), którego podstawą kalkulacyjną jest suma 6445,71 zł.

Wspomniane świadczenie urlopowe w wysokości 2417,14 zł jest jednocześnie równoznaczne z wartością odpisu na ZFŚS dla pedagogów, którzy spełniali wymienione wcześniej warunki zatrudnienia.

Regulacje prawne dotyczące tej materii są zawarte w art. 53 ust. 1a ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. Zgodnie z treścią tej ustawy, każdego roku dla nauczycieli wykonuje się odpis na ZFŚS. Wysokość tego odpisu oblicza się jako iloczyn planowanej przeciętnej liczby pracujących nauczycieli (zarówno w pełnym jak i niepełnym etacie, po przeliczeniu na pełen wymiar) dostosowanej do rzeczywistej liczby zatrudnionych nauczycieli na koniec roku, oraz 110% kwoty bazowej obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku.

Nauczycielom przysługuje prawo do otrzymania świadczenia urlopowego do końca sierpnia każdego roku. Jest ono wypłacane z odpisu na ZFŚS i ustalane proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.