Dodatek pielęgnacyjny – nie tylko dla osób po 75 roku życia. Wiedza na ten temat jest niewystarczająca

Dodatek pielęgnacyjny jest jednym z rodzajów dodatków przysługujących osobom korzystającym z emerytur lub rent. Aby go otrzymać, musisz spełnić jedno z dwóch określonych kryteriów. Pierwsze z nich dotyczy wieku, a drugie stanu zdrowia. Jak więc wygląda proces ubiegania się o to świadczenie?

Definiując dodatek pielęgnacyjny, jest to świadczenie wypłacane co miesiąc wraz z emeryturą lub rentą. Jest skierowany do osób, które wymagają wsparcia we własnym codziennym funkcjonowaniu. Za przyznawanie tego dodatku odpowiedzialne są instytucje takie jak ZUS, KRUS czy inne podmioty wypłacające emerytury lub renty (dodatek pielęgnacyjny przysługuje również emerytom i rencistom służb mundurowych).

Zastanawiając się, dla kogo przeznaczony jest dodatek pielęgnacyjny, można wyróżnić dwie grupy. Pierwszą stanowią seniorzy, którzy ukończyli 75 lat – dla nich procedura jest uproszczona i nie muszą oni składać żadnych wniosków. ZUS, KRUS itd. powinni z własnej inicjatywy przyznać taki dodatek i zacząć go wypłacać wraz z emeryturą. Druga grupa to osoby młodsze, które otrzymują emeryturę lub rentę i muszą złożyć specjalny wniosek wraz z dokumentacją medyczną. To lekarz orzecznik (komisja) decyduje, czy kwalifikują się do otrzymania dodatku.

Proces ubiegania się o dodatek pielęgnacyjny dla osób przed 75. rokiem życia wymaga złożenia wniosku. Osoby ubezpieczone w ZUS, które nie otrzymują dodatku pielęgnacyjnego automatycznie, muszą złożyć: wniosek o dodatek pielęgnacyjny, zaświadczenie o stanie zdrowia na formularzu OL-9 wystawione przez lekarza, które nie może być starsze niż miesiąc od daty złożenia wniosku. Do wniosku można dołączyć dodatkową dokumentację medyczną.

Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu). Dokumenty można również przesłać pocztą lub skorzystać z pośrednictwa polskiego urzędu konsularnego (dla osób przebywających za granicą). Po analizie wniosku i załączonych dokumentów oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, organ rentowy ma 30 dni na wydanie decyzji. W przypadku niewłaściwej decyzji, istnieje możliwość odwołania. Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat. Podobna procedura obowiązuje w innych organach emerytalno-rentowych.