Stopy procentowe pozostają nienaruszone po decyzji Rady Polityki Pieniężnej

W decyzji podjętej przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP), wysokość stóp procentowych w Polsce nie uległa zmianie. Narodowy Bank Polski (NBP) potwierdził, że główna stopa procentowa, znana jako stopa referencyjna, została utrzymana na niezmienionym poziomie 5,75 proc.

Decyzja ta była zgodna z przewidywaniami ekonomistów i zakończyła dwudniowe obrady RPP. Wszystkie kluczowe stopy procentowe pozostały nienaruszone: stopa lombardowa to 6,25 proc., stopa depozytowa wynosi 5,25 proc., stopa redyskontowa weksli utrzymuje się na poziomie 5,8 proc., a stopa dyskontowa weksli to 5,85 proc.

W oficjalnym komunikacie wydanym po spotkaniu RPP podkreślono, że niepewności dotyczące przyszłej polityki fiskalnej oraz regulacyjnej i ich potencjalnego wpływu na inflację uzasadniają utrzymanie stóp procentowych bez zmian w grudniu. Dodatkowo, Rada zauważyła, że stabilizacja kursu złotego sprzyja redukcji inflacji, co jest zgodne z podstawami polskiej gospodarki.

Rada Polityki Pieniężnej utrzymała, że aktualny poziom stóp procentowych jest korzystny dla realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie. Jako wyjaśnienie dla ich decyzji, RPP zauważyła, że najnowsze dane wskazują na niskie napięcie popytowe i kosztowe w polskiej gospodarce. W kontekście słabnącej koniunktury i spadku presji inflacyjnej za granicą, te czynniki powinny przyczynić się do stopniowego spadku inflacji krajowej – wynika z komunikatu RPP.