Bez zmiany stóp procentowych – decyzja Rady Polityki Pieniężnej

Decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która zapadła w środę, stopy procentowe pozostały nieruszone. To oznacza, że główna stopa referencyjna nadal utrzymuje się na poziomie 5,75%. Decyzję tę potwierdziły informacje, które zostały opublikowane przez Narodowy Bank Polski.

Ostatnie, dwudniowe posiedzenie RPP zakończyło się podjęciem decyzji, która nie była żadnym zaskoczeniem dla ekonomistów. Przewidywali oni bowiem, że stopy procentowe zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie.

Dokładne dane mówią nam, że stopa referencyjna pozostaje na poziomie 5,75% w skali roku. Dodatkowo, stopa lombardowa wynosi 6,25%, stopa depozytowa jest na poziomie 5,25%, stopa redyskonta weksli to 5,8%, a stopa dyskonta weksli utrzymuje się na 5,85%.

Rada Polityki Pieniężnej w swoim komunikacie podkreśliła, że najnowsze dane pokazują niską presję popytową i kosztową w polskiej gospodarce. Rada dodaje, że w obliczu osłabionej koniunktury oraz spadku presji inflacyjnej za granicą, te czynniki będą wpływały na stopniowy spadek inflacji w kraju. Rada zaznacza także, że aktualny poziom stóp procentowych NBP sprzyja osiągnięciu celów inflacyjnych w średnim okresie.

W komunikacie przeczytać można również, że Narodowy Bank Polski będzie nadal podejmował wszelkie konieczne kroki, aby zapewnić stabilność makroekonomiczną i finansową. To obejmuje działania ukierunkowane na powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP w średnim czasie. Możliwe jest również stosowanie interwencji na rynku walutowym przez NBP.