Bez względu na wiek, możliwe jest otrzymanie dodatku dla sierot – 620 zł od ZUS

Wśród różnych świadczeń emerytalno-rentowych oferowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), jednym z nich jest specjalny dodatek dla sieroty zupełnej. To dodatkowe wsparcie, wynoszące ponad 600 zł miesięcznie, może być przyznane osobom, które pobierają rentę rodzinną i nie mają już na tym świecie swoich rodziców.

Dodatek dla sieroty zupełnej to specjalne świadczenie oferowane przez ZUS w ramach pakietu renty rodzinnej. Jest to świadczenie dedykowane dla osób, które straciły obydwoje rodziców lub osierocone przez matkę z nieznanym ojcem.

Prawo do otrzymywania dodatku dla sieroty zupełnej jest regulowane przez art.76 ust.1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku. Przepis ten stanowi, że „dodatek dla sierot zupełnych przysługuje sierocie zupełnej uprawnionej do renty rodzinnej”.

Definicja „sieroty zupełnej”, jak sugeruje nazwa, obejmuje osoby, które straciły obydwoje rodziców lub które są osierocone przez matkę i mają nieznanego ojca. Według informacji zawartej na stronie internetowej ZUS, ten dodatek jest przyznawany niezależnie od ilości uprawnionych do renty rodzinnej (to znaczy niezależnie od ilości dzieci zmarłych rodziców) oraz niezależnie od wieku beneficjenta.