Nowe zasady przyznawania renty socjalnej w 2024 roku – jakie kwoty są do otrzymania?

Renta socjalna jest to forma wsparcia finansowego przeznaczona dla osób, które ze względu na swoją trwałą niezdolność do pracy nie mogą się utrzymać i nie posiadają praw do emerytury. W 2024 roku nastąpią pewne zmiany dotyczące procedur przyznawania tej formy pomocy oraz jej wysokości. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na ten temat.

Wsparcie finansowe w postaci renty socjalnej jest przeznaczone dla tych, którzy z powodu stanu zdrowia nie są w stanie podjąć pracy. Za jej przyznanie i wypłatę odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Otrzymanie renty socjalnej to możliwość dla określonej grupy osób. Według danych udostępnionych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, prawo do tego świadczenia mają osoby dorosłe (oraz kobiety, które ukończyły 16 lat i zawarły związek małżeński). Aby ubiegać się o rentę socjalną, zarówno tymczasową jak i stałą, kandydat musi spełnić pewne kryteria:

  • Musi być pełnoletni i całkowicie niezdolny do pracy na skutek upośledzenia organizmu, które wystąpiło zanim osiągnął 18. rok życia,
  • Musi być w trakcie edukacji w szkole lub na studiach wyższych przed ukończeniem 25 lat,
  • Może też być w trakcie kształcenia na studiach doktoranckich, aspiranturze naukowej czy szkole doktorskiej.